ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈહાં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઇહ ] अ. અહીંયાં; આ જગ્યાએ.