ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈહાપોહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઊહાપોહ; ચર્ચા.
पुं. એક જાતની લશ્કરી ગોઠવણ.
पुं. ગમે તેમ વિચાર દોડાવવાપણું.
पुं. યુદ્ધકળા.
पुं. સંગ્રામ; લડાઈ.