ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈહાપો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ચર્ચા.
[ ઈહા ( વિચાર ) + પો ( નામ બનાવનાર પ્રત્યય ) ] पुं. તર્કવિતર્ક; સાચાખોટા વિચાર.