ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઈહ્  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] अ. क्रि. ચાળા કરવા.
अ. क्रि. મહેનત કરવી.
अ. क्रि. વિચાર કરવો.
स. क्रि. ઇચ્છવું.