ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉકટાવવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. अ. क्रि. હવા ભરવી.
૨. स. क्रि. જમીનમાં દાટેલી વસ્તુ ખોદી કાઢવી.
૩. स. क्रि. યુક્તિથી વાત કઢાવી લેવી.