ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉકટાસન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ઉકટ ( યુક્તિ ) + આસન ] न. યુક્તિથી કરાતું ભોગાસન.