ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉદીમપટ્ટી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ મ. ઉદીમ ( વેપાર ) + પટ્ટી ( મહેસૂલ ) ] पुं. વેપારી પાસેથી લેવાતો કર.