ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઋક્ષરાજ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઋક્ષ ( નક્ષત્ર ) + રાજન્ ( રાજા ) ] पुं. નક્ષત્રોનો રાજા; ચંદ્ર.
पुं. મોટો રીંછ.
[ સં. ઋક્ષ ( રીંછ ) + રાજન્ (રાજા ) ] पुं. રીંછોનો રાજા; જાંબુવાન.