ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઐક્ષવ્ય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] वि. શેરડીનું બનેલું.