ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઐક્ષવ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. ગોળ.
पुं. સાકાર.
न. શેરડીનો દારૂ.