ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઐવજ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ઇબઝ્ ] पुं. બદલો; કીમત; પ્રતિફલ.
पुं. માલમાત્તા; દ્રવ્ય.