ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓકાથો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

રદ્દી સામાન; કચરો पुं. રદ્દી સામાન; કચરો.