ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓઝરવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. क्रि. ટપકવું; નીતરવું.