ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓરમા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. બે પટ ભેગાં સીવીને પછી ઓટવાં તે.