ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔંલાજૌંલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ દખ્ખણી ] न. બેલડું; જોડકું.