ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔઘટઘાટી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] वि. મુશ્કેલ; ઓળંગી ન શકાય એવું.