ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔઘટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] वि. ઓળંગી ન શકાય તેવું; મુશ્કેલ.
૨. वि. ખડબચડું.
૩. वि. ખાડાખબડાવાળું.
૪. वि. સીધું; ચઢાવવાળું.