ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔઘટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] वि. ઓળંગી ન શકાય તેવું; મુશ્કેલ.
वि. ખડબચડું.
वि. ખાડાખબડાવાળું.
वि. સીધું; ચઢાવવાળું.