ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔઘડ  
ઉચ્ચાર: ( ઔઘડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. અઘોર ] पुं. અઘોરી.
૨. पुं. અપશુકન. ઠગ લોકોની બોલીમાં વપરાય છે.
૩. पुं. મનમોજી.
૪. वि. કદરૂપું; બેડોળ.
૫. [ હિં. ] वि. ખાડાખાબડાવાળું.