ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔઘડ  
ઉચ્ચાર: ( ઔઘડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. અઘોર ] पुं. અઘોરી.
पुं. અપશુકન. ઠગ લોકોની બોલીમાં વપરાય છે.
पुं. મનમોજી.
वि. કદરૂપું; બેડોળ.
[ હિં. ] वि. ખાડાખાબડાવાળું.