ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔઘરથ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. ( પુરાણ ) સૂર્યવંશી બીજો નૃગ રાજા; ઓઘરથનો પુત્ર.