ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંઇ કંઇ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. કેટલુંક.
वि. જુદું જુદું.
वि. શું શું.
अ. કહીં; કહીં; કહીંક કહીંક; કોઇ કોઇ ઠેકાણે.
अ. શું શું; કશું કશું; કશુંક; કશુંક.