ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંઇ નહિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. अ. જરા યે નહિ; થોડું કે નહિ; લગારે નહિ.
૨. अ. ફિકર નહિ; અગત્ય જેવું નથી; હશે; હોય.