ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંઇ પણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. કશું પણ; નામે; નામનું.
अ. જરાક; લગારેક.