ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંઇ બી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. કંઇ પણ; લગારે; જરાએ.