ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંઇએક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. કેટલાંએક.
वि. થોડુંએક; લગારેક.