ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંઇક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. वि. થોડુંક; જરાક; કશુંક; કાંઇક.
૨. अ. કહીંક; ક્યાંક; કોઇ ઠેકાણે.