ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંઇ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. કિંચિત ] स. કેટલાંએક; કેટલાં યે.
૨. स. કોઇ; કોઇ એક.
૩. वि. અનેક.
૪. वि. અમુક; અનિશ્ચિત અથવા ન સમજાય એવું.
૫. वि. કશું.
૬. वि. કેટલાક.
૭. वि. કેટલું.
૮. वि. કોણ; કેવું; શી જાતનું.
૯. वि. થોડું; જરા; લગાર; લેશ.
૧૦. वि. શું શું; જુદું જુદું.
૧૧. अ. ક્યાં; શીદ; કહી.
૧૨. अ. નકામો અર્થ વગર વપરાતો એક શબ્દ.
૧૩. अ. વાક્યમાં પ્રશ્નાર્થવાચક ને નકારસૂચક વપરાતો શબ્દ. જેમકે, કંઇ મારાથી અવાય ?