ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] पुं. આયુધ.
૨. पुं. બખ્તર; કવચ; વર્મ.
૩. पुं. લોઢાનો હૂક; પરોણી.
૪. न. હાથીનો અંકુશ.