ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકડી  
ઉચ્ચાર: ( કંકડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं.;स्त्री. કાંકરી.