ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકણકવાણવાણી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પિંગળ ) દરેક ચરણમાં મગણ, છ રગણ અને ગુરુ મળી બાવીસ અક્ષરનો એક અક્ષરમેળ છંદ.