ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકણદોરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. લગ્ન થઇ રહ્યા પછી કંકણદોરો છોડવાની એક છેવટની ક્રિયા. તે ગોત્રજ આગળ કરવામાં આવે છે.