ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કંકણદોરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. લગ્નવિધિ શરૂ કરતાં વર તથા કન્યાને કાંડે બંધાતો મીંઢળ અને લાલ દોરો; કાંકણદોરો.