ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કટાણું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ કુ ( ખરાબ ) + ટાણું ( વખત ) ] न. કવેળા; ખરાબ વખત.
૨. वि. કટાય જાય એવું.
૩. वि. કંટાળા ભરેલું; ખિન્ન; દિલગીરી ભરેલું; કઠોર.
૪. वि. કાટના જેવું બેસ્વાદ.
૫. वि. કાટવાળું; કટાયેલું.
૬. वि. ખાટું.
૭. वि. ધાતુના કાટને લીધે બેસ્વાદ થયેલું.