ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કટાણે  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. કવખતે; સમય વિના; અયોગ્ય સમયે.