ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કાનું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. એક જાતનું વાજું.