ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કાનુટક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. એક જાતનું વાજિંત્ર.