ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કાનુડો  
ઉચ્ચાર: ( કાનુડ઼ો )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. આંધળો પાડો નામની રમતમાં આંખે પાટા બાંધેલો છોકરો બીજાને પકડી નામ આપે તે છોકરો.
पुं. કૃષ્ણ; કનૈયો.