ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કીયાંવીયાં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. રડવાનો અવાજ.