ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કીલોવોલ્ટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અં. કીલોવૉલ્ટ ] न. વીજળીની શક્તિ માપવા વપરાતું એક માપ.