ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કુવેચ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એક જાતની વનસ્પતિ. તેને અડકવાથી ચળ આવે, પણ છાણ ચોપડવાથી તે મટી જાય.