ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કેડાકેડે  
ઉચ્ચાર: ( કેડ઼ાકેડ઼ે )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. પાછળ પાછળ; પગલે પગલે.