ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કેડાવેડી  
ઉચ્ચાર: ( કેડ઼ાવેડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ કેડામોર.