ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કૌલીન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. દુષ્ટ કામ.
पुं. નિંદા; લોકોપવાદ.
पुं. પાખંડી.
पुं. ભિખારણનો પુત્ર.
पुं. વામમાર્ગમાં શક્તિનો ઉપાસક માણસ; વામમાર્ગો.
न. ખરાબ સમાચાર.
न. ગુપ્તેંદ્રિય.
न. પશુ, પક્ષી, સર્પ વગેરેનું યુદ્ધ.
वि. કુલક્રમે આવેલું.
૧૦ वि. પૃથ્વી ઉપર લીન થયેલ.
૧૧ वि. સારા કુળમાં ઊપજેલ.