ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ક. વા. પ્ર.  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( વ્યાકરણ ) કર્તુવાચક પ્રત્યયનું ટૂંકું રૂપ.