ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખિસાંદા  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼િસાંદા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] पुं. ઉકાળો.