ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખિસાર  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼િસારા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ ખિસારત.