ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખેખાણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. નુક્સાનકારક; ભયંકર.