ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખેદિત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] वि. ખિન્ન થયેલ; ખેદ પામેલ; પીડિત; શોક પામેલ.
वि. ગરીબ; પામેલ.
वि. થાકેલ.
वि. રોગી.