ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખોંટો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ખીલો.
पुं. પક્ષીનો માળો.
पुं. રક્ષણ; બચાવ.