ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. એક જાતની ખરાબ ખુજલી.
[ ફા. ખોરા ] पुं. ઘેટાના વાળ ઉતારવા તે.
पुं. સડો.
वि. ખોરૂં.