ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. એક જાતની ખરાબ ખુજલી.
૨. [ ફા. ખોરા ] पुं. ઘેટાના વાળ ઉતારવા તે.
૩. पुं. સડો.
૪. वि. ખોરૂં.