ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌરૂ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

पुं. ખરીથી જમીન ખોદવી તે.
पुं. ટંટો; ફિસાદ.
[ હિં. ] पुं. બળદનું ભાંભરવું તે.