ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌરૂ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

૧. पुं. ખરીથી જમીન ખોદવી તે.
૨. पुं. ટંટો; ફિસાદ.
૩. [ હિં. ] पुं. બળદનું ભાંભરવું તે.